1. Polityka Prywatności
  1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników przez CUBE GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-595), ul. Puławska 99A wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000306712, (dalej jako: „Cube” lub „Administrator”) oraz sposób ich przetwarzania.
  2. Administratorem danych osobowych jest Cube.
  3. Kontakt z Cube możliwy jest pod następującym adresem mailowym: biuro@cubegroup.pl Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@cubegroup.pl
  4. Cube, w celach i na podstawach określonych w poniższych częściach Polityki Prywatności stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez Cube dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Cube do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.
  5. Cube stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parameterach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Rodzaje i cel wykorzystania danych
  1. Cube zapewnia w miarę możliwości transparentność w zakresie gromadzonych przez Cube danych oraz sposobu ich wykorzystania. Dane osobowe zebrane przez Cube będą przetwarzane w celach marketingowych podmiotów trzecich zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych (reklamodawcy) w tym w celach profilowania polegającego na budowaniu profili konsumenckich w oparciu:
   1. reakcje na dany kontent marketingowy;
   2. zachowania użytkowników na stronach internetowych należących do naszych partnerów
  2. Profilowanie pozwala Cube, na dostosowywanie treści reklamowych w tym przesłanych newsletterów oraz reklamy wyświetlanej na odwiedzanych przez użytkowników stronach internetowych, do indywidulanych zainteresowań użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.
  3. Podstawą ww. operacji przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem ustawowym lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowanie treści reklamowanych do Twoich indywidulanych zainteresowań i preferencji.
  4. Na podstawie uzasadnionego interesu Administratora gromadzimy następujące rodzaje danych:
   1. dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach internetowych administrowanych przez Cube (np. https://www.netsalesmedia.pl);
   2. w celu komunikacji z użytkownikami Cube może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. Cube może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z Cube za pomocą poczty elektronicznej, może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail użytkownika. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z użytkownikami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielenia odpowiedzi na pytania, w tym na pytania dotyczące praw w zakresie ochrony danych osobowych, lub udzielenia informacji;
   3. „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia – wykorzystywane na stronach internetowych administrowanych przez Cube (np. https://www.netsalesmedia.pl);
   4. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług– wykorzystywane na stronach internetowych administrowanych przez Cube (np. https://www.netsalesmedia.pl).
  5. Dane związane z komunikacją użytkownika z Cube przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zachowania korespondencji do celów dowodowych i obrony roszczeń.
  6. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 10 lit. a), c) oraz d) powyżej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia serwisów administrowanych przez Cube oraz w celu prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników.
  7. Za zgodą użytkowników, gromadzimy następujące rodzaje danych:
   1. dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach współpracujących z nami partnerów;
   2. informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z systemem teleinformatycznym Cube w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie;
   3. lokalizacja użytkownika na podstawie jego adresu IP;
   4. „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań;
   5. adresy email – tylko w sytuacji, w której użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego adresu email przez Cube;
   6. oprócz plików cookie, Cube używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane;
  8. Powyższe informacje, przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika, przetwarzane są w celach marketingowych podmiotów trzecich zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych (reklamodawcy) w tym w celach profilowania polegającego na budowaniu profili konsumenckich w oparciu o reakcje na dany kontent marketingowy oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych należących do naszych partnerów. Profilowanie pozwala Cube, na dostosowywanie treści przesłanych newsletterów do indywidulanych zainteresowań użytkowników, tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.
  9. Dane, o których mowa w pkt. 13 przetwarzane są w celu udostępniania danych do następujących administratorów:
   • Reklamodawców – w postaci informacji o Użytkownikach w formie profili marketingowych.
   • Pozostałych Odbiorców jak: podmioty będące administratorami własnych spółdzielni gromadzących profile w celu wykorzystania ich do celów Reklamodawców, podmiotom organizującym kampanie reklamowe na rzecz Reklamodawców (Domy Mediowe), podmiotom realizującym kampanie reklamowe na rzecz Reklamodawców (Wydawcom i platformom technologicznym)- w postaci informacji o Użytkownikach w formie profili marketingowych
  10. Podstawą prawną operacji przetwarzania danych o których mowa w pkt. 13 -15 jest zgoda Użytkownika, udzielona na przetwarzanie danych w ww. celach. Użytkownicy są proszeni o zgodę przy wejściu na stronę internetową partnera współpracującego z Cube. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem ustawowym lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowanie treści reklamowych do Twoich preferencji.
  11. Ponadto Cube może wykorzystywać gromadzone dane:
   1. do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach usług świadczonych przez Cube, jak również w celu ich doskonalenia;
   2. do tworzenia nowych usług;
   3. do ochrony praw Cube;
   jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Cube lub osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywyanych w urządzeniu użytkownika (cookie oraz pozostałe dane wskazane w pkt 10 oraz pkt 13 Polityki Prywatności)
  1. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.
  2. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie - w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia - informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak powodować brak możliwości dostosowania treści reklamowanych do twoich preferencji.
 4. Odbiorcy Danych
  1. Dane osobowe Użytkowników przekazujemy:
   1. podmiotom wskazanym w pkt 15 niniejszej Polityki Prywatności, jako osobnym administratorom Danych Osobowych Użytkowników;
   2. następującym kategoriom podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora: partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi rozwoju i pielęgnacji oprogramowania.
  2. Cube gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym niż ww. podmiotom, chyba, że:
  3. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Cube lub rozstrzyganiu sporów; lub
  4. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
  5. Cube dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  6. dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w postaci zanonimizowanej, charakteryzującej populację użytkowników - aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym Cube;
 5. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
  1. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   1. celu przetwarzania;
   2. kategorii odnośnych danych osobowych;
   3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
   5. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, wywierającej skutki prawne (lub w podobny istotny sposób wpływające na użytkowników) o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie prowadzi tego typu działań.
  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”) :
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.
  5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).
  6. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  7. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aby cofnąć wyrażoną zgodę napisz na adres: biuro@cubegroup.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  9. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem.
  10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych.
 6. Okres przetwarzania danych Użytkowników
  1. Dane osobowe administrowane przez Cube, będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych w rozdziale „Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych ” niniejszej Polityki Prywatności, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub, jedynie w stosunku do plików cookie, do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookie w przeglądarce Użytkowania.
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Cube stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Cube danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Cube dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Cube. Cube regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Cube współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.
 8. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe tak aby użytkownicy podlegali decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 9. Zmiany Polityki Prywatności
  1. Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Cube będzie informować.