Warunki i zasady

Regulamin współpracy Wydawcy

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą a Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-595 , przy ulicy Puławskiej 99A wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000306712, NIP 661-225-95-31 o kapitale zakładowym wynoszącym 775 415,70 PLN, w pełni opłaconym, zwaną dalej NSM.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z NSM zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. §1 Preambuła

  Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy NSM a Wydawcą obowiązujące od 18 Czerwca 2018r. NSM udostępnia materiały reklamowe Reklamodawców, które są emitowane przez Wydawców na Stronach Wydawców. Regulamin obejmuje warunki emisji materiałów reklamowych oraz zasady rozliczeń pomiędzy NSM a Wydawcą. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

 2. §2 Definicje
  1. Wydawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy Reklamodawców w na swoich Stronach, która spełniła warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy.
  2. Strona internetowa (strona WWW) - dokument umieszczony w sieci internetowej pod indywidualnym adresem URL, utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), interpretowany po stronie Użytkownika za pomocą przeglądarki.
  3. Serwis internetowy – zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, łączących treści, grafikę oraz mechanizmy informatyczne.
  4. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego Kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.
  5. Strona Docelowa – Strona internetowa wskazana w Programie Afiliacyjnym, na którą przekierowuje Link Docelowy po Kliknięciu.
  6. Kreacja Reklamowa – zbiór materiałów reklamowych (m.in. kreacje graficzne, tekstowe, mailingowe), przygotowanych przez Reklamodawcę lub na zlecenie Reklamodawcy, udostępnionych w Programie Afiliacyjnym i służących wyłącznie do realizacji Programu Afiliacyjnego zgodnie z jego warunkami. Kreacje Reklamowe udostępniane są na Serwerze NSM lub w postaci treści i grafik, które Wydawca może pobrać z Programu Afiliacyjnego i je wyemitować zgodnie z warunkami Programu Afiliacyjnego.
  7. Serwer NSM – serwer, na którym umieszczane są Kreacje Reklamowe . Emisja Kreacji Reklamowych umieszczonych na serwerze NSM następuje po pobraniu i umieszczeniu na Stronie Wydawcy zindywidualizowanych dla każdego Wydawcy kodów emisyjnych udostępnionych przez NSM.
  8. Program Afiliacyjny – zbiór zindywidualizowanych zasad udostępnianych Wydawcom poprzez Sieć Programów Afiliacyjnych , dotyczących współpracy pomiędzy NSM, Reklamodawcą i Wydawcą. NSM z wykorzystaniem Sieci Programów Afiliacyjnych udostępnia Wydawcy Platformę, Kreacje Reklamowe Reklamodawcy w celu ich emisji na Stronach Wydawcy, Linki Docelowe i inne materiały oraz przedstawia zasady i wymagania obowiązujące każdego Wydawcę uczestniczącego w Programie Afiliacyjnym, określone przez Reklamodawcę w warunkach Programu Afiliacyjnego. Zasady określane są indywidualnie dla danego Programu Afiliacyjnego lub dla każdego reklamowanego produktu czy usługi w danym Programie Afiliacyjnym występującej.
  9. Sieć Programów Afiliacyjnych - platforma łącząca Programy Afiliacyjne z Wydawcami, służąca Reklamodawcom do reklamy swoich produktów lub usług, a Wydawcom do umożliwienia promocji tych produktów lub usług Reklamodawców na swoich Stronach, udostępniona pod adresem www.NetSalesMedia.pl dostępna dla Wydawców po zalogowaniu.
  10. Platforma – ogół rozwiązań technologicznych udostępnionych przez NSM w celu realizacji Programu Afiliacyjnego.
  11. Reklamodawca - podmiot, który zawarł z NSM umowę o świadczeniu usług obejmujących między innymi przygotowanie i udostępnienie Programu Afiliacyjnego Wydawcom za pośrednictwem Sieci Programów Afiliacyjnych.
  12. Kody Wydawcy – wygenerowane i dostarczane przez Wydawców zindywidualizowane dla każdej Strony Docelowej Reklamodawcy kody, umożliwiające skuteczną emisję Kreacji Reklamowych na Stronach Wydawcy, wpinane na Stronach Docelowych przez NSM.
  13. Użytkownik – osoba, która wykonuje czynności w postaci Kliknięcia w reklamę umieszczoną na Stronie Wydawcy, przekierowującą na Stronę Docelową.
  14. Kliknięcie – oznacza w Programie Afiliacyjnym ręczną aktywację przez Użytkownika Linku Docelowego na Stronie Wydawcy.
  15. Sell-Lead – oznacza wykonanie czynności określonej w Programie Afiliacyjnym przez Użytkownika trafiającego na Stronę Docelową przez Stronę Wydawcy w warunkach regulowanych w Programie Afiliacyjnym, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do zakupu towaru lub usługi na Stronie Docelowej.
  16. Lead - oznacza wykonanie czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, nie będącej Sell-Leadem, przez Użytkownika trafiającego na Stronę Docelową przez Stronę Wydawcy w warunkach regulowanych w Programie Afiliacyjnym. Leadem może być np. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety lub inna czynność nie będąca Sell-Leadem.
  17. Konwersja – obejmuje Leady i Sell-Leady
  18. Ruch – określenie obejmujące prawidłowe Odsłony, Kliknięcia, Leady i Sell-Leady.
  19. Walidacja – zweryfikowanie Ruchu przez Reklamodawcę lub NSM.
  20. Sztuczny Ruch - określenie obejmujące nieprawidłowe Odsłony, Kliknięcia, Leady i Sell-Leady, w szczególności wygenerowane na skutek sztucznego wywoływania Linku Docelowego, wykorzystywania automatów generujących ruch i innych programów lub metod. Określeniem tym objęte są również Kliknięcia, Leady i Sell-Leady uzyskane na skutek motywowania Użytkowników przez Wydawcę do ich dokonania za pomocą wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam), wprowadzających w błąd komunikatów, dodatkowych zachęt w postaci, na przykład, ale nie wyłącznie, wynagradzania Użytkownika, chyba że uprzednio Wydawca przedstawi NSM planowany sposób motywowania Użytkowników i uzyska pisemną zgodę NSM na jego zastosowanie.
  21. Dokument Rozliczeniowy – faktura, rachunek bądź inny dokument , obejmujący należne Wydawcy wynagrodzenie, ustalone stosownie do treści niniejszego Regulaminu i Programu Afiliacyjnego w danym okresie rozliczeniowym.
 3. §3 Warunki uczestnictwa
  1. Warunkiem uzyskania statusu Wydawcy jest przejście procesu rejestracji w Sieci Programów Afiliacyjnych poprzez między innymi:
   1. wypełnienie poprawnymi danymi formularza rejestracji umieszczonego w Sieci Programów Afiliacyjnych,
   2. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,
   3. przekazanie do NSM kopii wymaganych dokumentów,
   4. uzyskanie autoryzacji NSM.
  2. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” lub „Wyślij” podczas wypełniania formularza rejestracji oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia uzyskanie statusu Wydawcy i uczestnictwo w Programach Afiliacyjnych.
  3. Wszystkie dane wpisane w formularzu rejestracji zostaną zapisane w Sieci Programów Afiliacyjnych.
  4. O uzyskaniu autoryzacji NSM, o której mowa w ustępie 1 lit. d) niniejszego paragrafu, Wydawca zostanie poinformowany drogą email na adres wskazany przez niego podczas wypełniania formularza rejestracji.
  5. Adres email wskazany w formularzu rejestracji i zapisany w Sieci Programów Afiliacyjnych będzie stanowił podstawowy kanał komunikacji NSM z Wydawcą.
  6. Akceptacja regulaminu NetSalesMedia jest traktowana jako zgoda na otrzymywanie komunikacji niezbędnej do prowadzenia działań w ramach współpracy partnerskiej. Ww. definicja obejmuje poniższe typy komunikacji: zmiana warunków programu, zamknięcie lub wstrzymanie kampanii, przerwa techniczna w emisji kampanii, wznowienie kampanii, nowa promocja/kod rabatowy w kampanii, nowe materiały promocyjne lub wymiana materiałów promocyjnych, przyjęcie lub odłączenie od kampanii. Wydawca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji o kampaniach. Skutkiem takiego działania będzie wypisanie z listy aktywnych wydawców w danej kampanii oraz brak możliwości otrzymywania komunikatów informacyjnych o kampaniach, w których Wydawca prowadzi działania marketingowe we współpracy z NetSalesMedia.
  7. Zmiana adresu email zapisanego w Sieci Programów Afiliacyjnych wymaga zgłoszenia przez Wydawcę i uzyskania potwierdzenia zmiany przez NSM. Zmiana adresu email zapisanego w Sieci Programów Afiliacyjnych bez poinformowania o tym NSM lub bez potwierdzenia tej zmiany przez NSM powoduje, że wysłanie przez NSM jakiejkolwiek korespondencji na dotychczasowy adres email będzie ważne i skuteczne w stosunku do Wydawcy.
  8. Uzyskanie autoryzacji NSM oznacza zgodę ze strony NSM na zawarcie umowy (dalej jako: Umowa) z Wydawcą na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz z zasadami przedstawionymi w Programach Afiliacyjnych, do których dostęp uzyska Wydawca. Zawarcie Umowy następuje z chwilą uzyskania autoryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  9. W wyniku zawarcia Umowy, Wydawca nie staje się przedstawicielem ani podwykonawcą NSM. Wydawca nie jest uprawniony do zawierania jakichkolwiek umów z Reklamodawcami w imieniu NSM.
  10. Wydawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swoich działań, związanych z uczestnictwem w Programie Afiliacyjnym.
 4. §4 Program Afiliacyjny
  1. Uzyskanie statusu Wydawcy nie oznacza możliwości uczestnictwa Wydawcy we wszystkich Programach Afiliacyjnych. NSM analizuje kandydaturę Wydawcy do danego Programu Afiliacyjnego i Strony Wydawcy, na których ma nastąpić emisja Kreacji reklamowych w kontekście określonych przez Reklamodawcę warunków Programu Afiliacyjnego . NSM lub Reklamodawca może nie udzielić zgody na udział Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym lub działania za pośrednictwem określonej Strony Wydawcy według swego swobodnego uznania. Decyzja w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia i nie może stać się podstawą jakichkolwiek roszczeń Wydawcy.
  2. Do uczestnictwa w części z Programów Afiliacyjnych wymagana jest dodatkowa autoryzacja NSM. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że niektóre z Programów Afiliacyjnych udostępnianych w Sieci Programów Afiliacyjnych NSM mogą być dla niego niedostępne.
  3. Autoryzacja do Programu Afiliacyjnego wymagającego dodatkowej autoryzacji NSM jest przeprowadzana po wysłaniu zgłoszenia przez Wydawcę do danego Programu Afiliacyjnego za pomocą Sieci Programów Afiliacyjnych.
  4. Rozpoczęcie uczestnictwa Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym jest tożsame z bezwzględnym zaakceptowaniem przez niego zasad i wymogów dotyczących tego Programu Afiliacyjnego.
  5. W przypadku chęci wysłania przez Wydawcę wysyłki mailingowej w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego Wydawca ma bezwzględny obowiązek uzyskania zgody NSM na realizację takiej wysyłki. Bezwzględnym warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest potwierdzenie w Sieci Programów Afiliacyjnych, przed pobraniem Kreacji Reklamowych do wysyłki mailingowej, posiadania zgody adresatów mailingu na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na użycie w tym celu automatycznych systemów wywołujących jak również zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach a następnie przesłanie wysyłki testowej do NSM i uzyskanie jej akceptacji od NSM. Na żądanie NSM Wydawca ma obowiązek udokumentować zakres posiadanych zgód adresatów mailingu stosownym oświadczeniem, składanym przez niego pisemnie. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że Programy Afiliacyjne, polegające na wysyłkach mailingowych mogą być dla niego niedostępne przed dostarczeniem do NSM pisemnego oświadczenia o zakresie posiadanych zgód, o którym mowa powyżej.
  6. W niektórych przypadkach NSM dopuszcza możliwość wykorzystywania innych Kreacji Reklamowych niż te wskazane w Programie Afiliacyjnym, jednak każdorazowo wykorzystanie takich Kreacji Reklamowych wymaga uzyskania zgody NSM.
  7. NSM zastrzega możliwość zablokowania dalszego udziału Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym, według swojego uznania. Do zablokowania udziału Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące zakończenia Programu Afiliacyjnego. Decyzja w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia i nie może stać się podstawą jakichkolwiek roszczeń Wydawcy .
  8. NSM zastrzega także możliwość zmiany, wstrzymania lub zakończenia danego Programu Afiliacyjnego w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Programu Afiliacyjnego w trakcie jego trwania odnosi skutki wyłącznie na przyszłość, w szczególności nie wpływa na skuteczność Leadów wygenerowanych przez Wydawcę przez wejściem w życie zmian oraz nie wpływa na prawo do należnej z tego tytułu Wynagrodzenia. O wszelkich zmianach w warunkach Programu Afiliacyjnego Wydawca będzie informowany drogą email na adres zgłoszony w Sieci Programów Afiliacyjnych , oraz dodatkowo obowiązujące w danym momencie warunki każdego Programu Afiliacyjnego będą dostępne na Serwerze NSM, gdzie Wydawcy mogą je w każdym momencie sprawdzić . Wydawca jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się ze zmianami zachodzącymi w Programie Afiliacyjnym. Decyzja o zmianie, wstrzymaniu lub zakończeniu danego Programu Afiliacyjnego nie wymaga uzasadnienia i nie może stać się podstawą jakichkolwiek roszczeń Wydawcy.
  9. NSM nie poddaje kontroli Kreacji Reklamowych, dostarczonych przez Reklamodawców, w związku z czym Wydawca jest zobowiązany do ich weryfikacji we własnym zakresie, w szczególności w zakresie ich poprawnego wyświetlania czy linkowania. W razie dostrzeżonych nieprawidłowości Wydawca jest zobowiązany poinformować NSM.
 5. §5 Prawa i obowiązki NSM
  1. NSM jest zobowiązany do monitorowania Ruchu ze Stron Wydawcy na Strony Docelowe. Uzyskany Ruch zostanie poddany Walidacji przez Reklamodawcę i będzie stanowił podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy.
  2. NSM udostępni Wydawcy online w Sieci Programów Afiliacyjnych po zalogowaniu statystyki dotyczące Ruchu.
  3. NSM zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami, na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
 6. §6 Prawa i obowiązki Wydawcy
  1. Wydawca ma obowiązek bieżącego obsługiwania adresu e-mail zgłoszonego przez siebie w Sieci Programów Afiliacyjnych w celu bieżącej komunikacji z NSM. Wysłanie przez NSM wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza jej skuteczne doręczenie do Wydawcy.
  2. NSM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości e-mail wysłanej przez NSM do Wydawcy na adres e-mail zarejestrowany w Sieci Programów Afiliacyjnych, m.in. gdy adres e-mail Wydawcy jest niepoprawny, serwer pocztowy, na którym założona jest skrzynka e-mail Wydawcy posiada blokady wiadomości przychodzących lub jest niedostępny oraz w innych przypadkach, w których przyczyna niedostarczenia wiadomości nie leży po stronie NSM.
  3. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą, przed przystąpieniem do Programu Afiliacyjnego, zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji pełnej nazwy firmy, numeru KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli taki posiada), adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON, adresu e-mail oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dodatkowo Wydawca prześle drogą elektroniczną wszystkie wymagane przez NSM dokumenty potwierdzające autentyczność przekazanych przez Wydawcę danych.
  4. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej, przed przystąpieniem do Programu Afiliacyjnego, zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu zameldowania na pobyt stały oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu zameldowania, numeru PESEL, adresu e-mail.
  5. O zmianach w danych rejestracyjnych, o których mowa powyżej w ust. 3 i 4, Wydawca bezzwłocznie poinformuje NSM oraz prześle na żądanie NSM wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie tych zmian.
  6. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego podczas procesu rejestracji lub później w Sieci Programów Afiliacyjnych są prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
  7. Wydawca deklaruje, że numer rachunku bankowego podany w Sieci Programów Afiliacyjnych będzie właściwym numerem, na który NSM będzie dokonywał przelewów z tytułu rozliczeń z Wydawcą.
  8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wydawcy, na które NSM będzie dokonywał przelewy z tytułu rozliczeń, może zostać dokonany przez Wydawcę poprzez Sieć Programów Afiliacyjnych.
  9. Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody NSM wyrażonej na piśmie.
  10. Wydawca oświadcza, że działania reklamowe w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego będą realizowane przez niego wyłącznie na Stronach Wydawcy zgłoszonych przez Wydawcę i zaakceptowanych przez NSM w Sieci Programów Afiliacyjnych. Realizacja działań reklamowych w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego na stronach internetowych innych niż zgłoszonych przez Wydawcę w Sieci Programów Afiliacyjnych i zaakceptowanych przez NSM stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i nie powoduje powstania prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w §7.
  11. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Stron Wydawcy z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Wydawca oświadcza, iż Strona Wydawcy nie zawiera oraz nie będzie zawierać treści pornograficznych, promować lub odnosić się do przemocy, narkotyków, nienawiści rasowej, lub innych treści, które nie mogą być udostępniane publicznie.
  12. Wydawca zobowiązuje się przestrzegać w szczególności przepisów ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014r. (Dz.U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.), ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23.08.2007 (Dz.U. z 2017, poz. 2070 z późn. zm.), ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług, w tym w zakresie będącym implementacją do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy Omnibus. W tym zakresie Wydawca zobowiązuje się do:
   1. o ile udostępnia użytkownikom możliwość wyszukiwania produktów oferowanych przez różnych przedsiębiorców (lub innych konsumentów) na podstawie zapytania przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej (niezależnie od tego, gdzie transakcje są ostatecznie zawierane) – do przedstawiania informacji dotyczące głównych parametrów decydujących o plasowaniu produktów przedstawianych użytkownikom w wyniku wyszukiwania oraz względne znaczenie tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami, w sposób bezpośredni i łatwo dostępny;
   2. o ile zamieszcza na swojej Stronie internetowej oferty sponsorowane – do informowania użytkowników o tym, że dany materiał jest sponsorowany i przez kogo;
   3. o ile zapewnia na swojej Stronie internetowej dostęp do opinii konsumentów – do ustanowienia procedur mających zapewnić aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali produktów lub je kupili / korzystali z usług, a także udzielić użytkownikom informacji na temat sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie tego, kto wystawił opinie (czy konsumenci, którzy rzeczywiście używali produktów lub je kupili bądź korzystali z usług), a ponadto czy zamieszcza się wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, jakie jest źródło opinii, w jaki sposób liczy się średnią ocenę, czy opinie są sponsorowane lub czy mają na nie wpływ stosunki umowne z przedsiębiorcą;
   4. o ile nie zapewnia na swojej Stronie internetowej dostępu do opinii konsumentów – do poinformowana o tym fakcie na swoich Stronach internetowych.
  13. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczone przez siebie Kody Wydawcy. Wydawca gwarantuje, że Kody Wydawcy będą zgodne z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Wydawca gwarantuje ponadto, iż dostarczone Kody Wydawcy, podlegające wpięciu na Stronę Docelową Reklamodawców, będą bezpieczne i „stabilne”, tzn. że nie spowodują żadnych awarii po stronie Reklamodawcy, na Stronie Docelowej Reklamodawcy ani w sprzęcie Użytkowników, którzy będą odwiedzać Stronę Docelową Reklamodawcy na której są wpięte Kody Wydawcy.
  14. Wydawca zobowiązuje się, iż:
   1. Kody Wydawcy będą wykorzystywane wyłącznie do skuteczną emisji Kreacji Reklamowych na Stronach Wydawcy w wykonaniu Programu Afiliacyjnego, którego stroną jest Wydawca, zgodnie z jego warunkami i niniejszym Regulaminem;
   2. nie będzie za pomocą Kodów Wydawcy, ani w żaden inny sposób, pobierał żadnych innych informacji poza tymi, które są niezbędne do skutecznej emisji Kreacji Reklamowych na Stronach Wydawcy w wykonaniu Programu Afiliacyjnego;
   3. nie będzie bez uprzedniej wiedzy i zgody NSM modyfikował Kodów Wydawcy, wykorzystywanych w danym Programie Afiliacyjnym;
  15. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych utworów na Stronie Wydawcy i że nie naruszają one praw osób trzecich, w tym praw do wizerunku oraz praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych oraz praw autorskich podmiotów trzecich oraz że utwory i informacje nie mogą zostać uznane za naruszające dobra osobiste osób trzecich lub niedozwolone. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy, a także praw do publikacji wizerunku lub/i danych osobowych, udzieliła zgody na ich publikację, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tej zgody i okaże je na każde żądanie NSM.
  16. W razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia oświadczeń i obowiązków określonych w ust. 11 , 12, 13 lub 14 powyżej, NSM może w każdej chwili zablokować udział Wydawcy w Programie Afiliacyjnym, zaś Reklamodawca może odmówić Walidacji. W takim wypadku Wydawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem NSM lub Reklamodawcy.
  17. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych. W przypadku generowania Sztucznego Ruchu, Wydawcy nie przysługuje Wynagrodzenie z tego tytułu. W takim wypadku NSM przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z Wydawcą.
  18. Wydawca ma prawo pozyskiwać innych Wydawców do współpracy z NSM. Z tytułu pozyskania nowego Wydawcy, rozumianego jako zarejestrowanie się nowego Wydawcy do Sieci Programów Afiliacyjnych i udzielenie mu autoryzacji przez NSM, Wydawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie prowizyjne, na zasadach określonych w Programie Afiliacyjnym.
  19. Wydawca ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia Kreacji Reklamowych ze Stron Wydawcy dla wszystkich wstrzymanych lub zakończonych Programów Afiliacyjnych.
  20. O wstrzymaniu lub zakończeniu Programu Afiliacyjnego NSM poinformuje wyłącznie Wydawców, którzy w danym Programie Afiliacyjnym wygenerowali Ruch, drogą email na adres zgłoszony przez danego Wydawcę w Sieci Programów Afiliacyjnych.
  21. Emisja Kreacji Reklamowych we wstrzymanym lub zakończonym Programie Afiliacyjnym nie powoduje powstania prawa do wynagrodzenia ani do jakichkolwiek innych świadczeń ze strony NSM za Ruch wygenerowany po wstrzymaniu lub zakończeniu Programu Afiliacyjnego.
  22. NSM po trzech dniach od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 16 powyżej, zastrzega sobie prawo do podmiany Kreacji Reklamowych umieszczonych na Serwerze NSM w zakończonym lub wstrzymanym Programie Afiliacyjnym na reklamę autopromocyjną NSM. Z tytułu emisji reklam autopromocyjnych NSM wynagrodzenie Wydawcy nie przysługuje.
  23. Wydawca zobowiązuje się, że ani on ani podmioty powiązane z Wydawcą, nie będą podejmować bezpośredniej współpracy z Reklamodawcami oraz podmiotami powiązanymi z Reklamodawcą w zakresie emisji reklamy internetowej podczas trwania Programu Afiliacyjnego oraz w ciągu 6-miesięcy po jego wygaśnięciu, zakończeniu lub wstrzymaniu. W przypadku podjęcia bezpośredniej współpracy NSM ma prawo do nie wypłacenia wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy. Przez podmiot powiązany należy rozumieć jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną stroną, w tym w szczególności (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez stronę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od strony zależną lub ze stroną powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 KSH lub, w których strona lub osoby określone powyżej uzyskują korzyści gospodarcze.
 7. §7 Wynagrodzenie
  1. Warunki wynagradzania Wydawcy określa NSM w danym Programie Afiliacyjnym i z momentem przyłączenia się Wydawcy do danego Programu Afiliacyjnego akceptuje on te warunki, które stają się częścią składową Umowy.
  2. Kwota będąca podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy będzie wskazywana w zestawieniach opisanych szerzej w ust. 3-6 poniżej, generowanych przez NSM, dostępnych wSieci Programów Afiliacyjnych.
  3. NSM comiesięcznie będzie generować dwa zestawienia opisane w ust. 2 obejmujące:
   1. dla kampanii rozliczanych na podstawie konwersji, zestawienie będzie obejmowało wszystkie konwersje zaakceptowane przez Reklamodawcę w Walidacji w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym NSM udostępnia zestawienie dla Wydawcy.
   2. dla kampanii rozliczanych za kliknięcia lub odsłony, zestawienie będzie obejmowało kliknięcia oraz odsłony wygenerowane i zliczone w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym NSM udostępnia zestawienie dla Wydawcy.
  4. Wydawca może pobrać zestawienia w formacie PDF zawierające podsumowane dane kampanii i modeli w jakich następuje rozliczenie lub CVS, które zawierają szczegółową listę transakcji i ruchu objętego rozliczeniem.
  5. Zestawienia generowane są w walucie PLN.
  6. W przypadku realizacji kampanii prowadzonej w innej walucie niż wspomnianej w ust. 5 powyżej, przeliczenie z danej waluty na PLN do zestawienia, następuje według kursu wskazanego przez Europejski Bank Centralny z dnia w którym zestawienie jest generowane. Uznaje się, że powyższy kurs stanowi kurs umowny Stron.
  7. Po udostępnieniu Wydawcy w zakładce Payment zestawień, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wydawca wystawia w oparciu o te zestawienia Dokument Rozliczeniowy. Przed wysłaniem do NSM Dokumentów Rozliczeniowych ma obowiązek sprawdzenia zestawienia , o którym mowa w ust. 3 oraz umieszczenia na fakturze numeru zestawienia, którego przedmiotowy Dokument Rozliczeniowy dotyczy. Wysokość wynagrodzenia wynikająca z i danego Dokumentu Rozliczeniowego musi być zgodna z wartością wynagrodzenia wynikającą z zestawienia, którego dotyczy dany Dokument Rozliczeniowy . W przypadku Dokumentów Rozliczeniowych dotyczących więcej niż jednego zestawienia, należy na nich umieścić numer każdego tego zestawienia. Brak umieszczenia numerów zestawień, będzie skutkowało wstrzymaniem rozliczenia do czasu uzupełnienie braków przez Wydawcę.
  8. Przesłanie dokumentów rozliczeniowych będzie następowało za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres NSM: platnosci@netsalesmedia.pl
  9. Wynagrodzenie Wydawcy z tytułu świadczenia usług w ramach Programu Afiliacyjnego, stanowi, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 12 poniżej, kwota należna za wygenerowany za pośrednictwem Strony Wydawcy Ruch po jego Walidacji, za okres zgodny z zasadami wskazanymi w ust. 3, o ile w tym okresie kwota ta wynosić będzie co najmniej 100 PLN. W przypadku kwoty poniżej tej wartości, Wydawca powinien poczekać aż suma nierozliczonych zestawień osiągnie kwotę minimalną 100 PLN. Kwota minimalna nie jest wymagana w przypadku zakończenia współpracy pomiędzy NSM a Wydawcą. W takiej sytuacji Wydawca ma prawo wypłacić zgromadzone środki, bez względu na ich wysokość.
  10. Kwota ta będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie.
  11. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy. Wydawca jest zobowiązany do indywidualnego rozliczania podatku od przychodu z tytułu najmu. Na podstawie Interpretacji ogólnej Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).
  12. Wynagrodzenie nie będzie należne Wydawcy, choćby Ruch był poddany Walidacji, jeżeli będzie to Sztuczny Ruch lub jeśli Reklamodawca cofnął Walidację, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik odstąpił od zakupu towaru lub usługi, dokonanego za pośrednictwem Strony Docelowej lub nieprawidłowo lub niezgodnie z prawdą dokonał czynności, polegającej na wypełnieniu formularza, ankiety lub innej czynności nie będącej Sell-Leadem, dostępnej na Stronie Docelowej.
  13. Przed przesłaniem do NSM Dokumentów Rozliczeniowych, Wydawca zobowiązany jest do sprawdzenia oraz uzupełnienia, lub aktualizacji w systemie niezbędnych danych rozliczeniowych, w tym przede wszystkim:
   1. Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko osoby Wydawcy
   2. Oznaczenia kraju siedziby lub kraju aktualnego zamieszkania Wydawcy
   3. Oznaczenie czy Wydawca posiada prawo do zastosowania stawki VAT zgodnej z przepisami prawa
   4. Numer NIP / VAT / PESEL bądź inny identyfikator podatkowy Wydawcy jeżeli nie posiada wymienionych
   5. Numer konta na który zostanie wykonany przelew środków przez NSM
  14. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność oraz aktualność danych opisanych w ust. 13 powyżej. Wydawca przyjmuje również do wiadomości iż NSM realizuje przelewy wyłącznie na numer rachunku, znajdujący się w systemie w chwili weryfikacji i zaakceptowania dokumentów rozliczeniowych Wydawcy przez NSM. NSM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność wprowadzonego lub nieuaktualnionego numeru konta przez Wydawcę.
  15. W terminie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, Wydawca wystawia Dokument Rozliczeniowy , obejmujący wynagrodzenie Wydawcy ustalone stosownie do treści niniejszego Regulaminu i Programu Afiliacyjnego w danym okresie rozliczeniowym.
  16. Wypłata wynagrodzenia należnego Wydawcy dokonywana jest elektronicznie, na podstawie Dokumenty Rozliczeniowego wystawionego przez Wydawcę zgodnie z ust. 7 powyżej i dostarczonego do NSM, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia Walidacji i uiszczenia przez Reklamodawcę wynagrodzenia na rzecz NSM, na rachunek bankowy Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, że wypłata spełnia wymagania opisane w ust. 9 powyżej.

   W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota nie przekroczy wskazanej w zdaniu poprzednim kwoty minimalnej, zostaje ona automatycznie dodana do kwoty za kolejny okres rozliczeniowy. Od kwot należnych, ale niewypłaconych na podstawie niniejszego postanowienia, nie należą się Wydawcy odsetki.

  17. Jeżeli po dniu wystawienia Dokumenty Rozliczeniowego, będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, ujawni się lub nastąpi zdarzenie powodujące konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wydawcy w stosunku do kwoty będącej podstawą wystawienia przez Wydawcę danego Dokumenty Rozliczeniowego , tj. w szczególności jeżeli okaże się, że wynagrodzenie wskazane przez Wydawcę zostało wyliczone w oparciu o Sztuczny Ruch lub Reklamodawca cofnął Walidację, wówczas NSM powiadomi o tym fakcie Wydawcę drogą e-mail ze wskazaniem zmniejszonej kwoty, a Wydawca skoryguje wystawiony Dokument Rozliczeniowy do kwoty wynagrodzenia należnego Wydawcy. NSM zobowiązany będzie wówczas do zapłaty wynagrodzenia należnego w wysokości po dokonanej korekcie. W przypadku, gdy wynagrodzenie w kwocie przed korektą zostało Wydawcy wypłacone, nadwyżka zostanie potrącona przez NSM z najbliższymi płatnościami na rzecz Wydawcy albo będzie podlegała zwrotowi, w przypadku gdy Wydawca w ciągu 2 (dwóch) kolejnych miesięcy nie uzyska w ramach wynagrodzenia należnego co najmniej kwoty minimalnej, o której mowa w ust. 9 powyżej albo Umowa zostanie rozwiązana przed rozliczeniem. Zwrot nadwyżki nastąpi wówczas w terminie 14 dni od nastąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń.
  18. Posiadanie więcej niż jednego konta dla jednego Wydawcy dopuszczalne jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody strony NSM.
  19. Wydawca obowiązuje się dostarczyć NSM prawidłowy Dokument Rozliczeniowy w ciągu maksymalnie 36 miesięcy od daty wygenerowania zestawienia. Po upływie tego okresu, w razie niedostarczenia do NSM Dokumenty Rozliczeniowego , prawo Wydawcy do wynagrodzenia wygasa i Wydawca nie będzie uprawniony do dochodzenia wypłaty wynagrodzenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy Wydawców będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 (tj. Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn.zm).
 8. §8 Odpowiedzialność NSM
  1. NSM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Reklamodawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Reklamodawców, ani za treść czy działanie Kreacji Reklamowych Reklamodawców.
  2. NSM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Wydawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Wydawców.
  3. NSM nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Reklamodawcy, którzy zarejestrowali swój Program Afiliacyjny, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie ze swoim Programem Afiliacyjnym. W szczególności, NSM nie jest zobowiązany do naprawienia jakiejkolwiek szkody, gdy Reklamodawca z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z usług Wydawcy, wstrzyma, zawiesi lub zakończy Program Afiliacyjny, źle zwaliduje Ruch lub z innych przyczyn rozwiąże współpracę z NSM.
  4. NSM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone przez Wydawcę korzyści lub poniesione w związku z uczestnictwem w Sieci Programów Afiliacyjnych szkody lub poczynione nakłady.
  5. Całkowita odpowiedzialność NSM wynikająca z Umowy, za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa, ograniczona jest do wysokości wypłaconego lub należnego Wydawcy za ostatni rok współpracy wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 10 000PLN. Powyższe postanowienie nie dotyczy Wydawców będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 (tj. Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn.zm).
 9. §9 Odpowiedzialność Wydawcy
  1. Wydawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkodę NSM, Reklamodawców i osób trzecich wynikającą z wykonywania przez Wydawcę usług objętych Umową niezgodnie z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, postanowieniami Programu Afiliacyjnego lub Umową. Za wykonywanie usług niezgodnie z przepisami prawa i Regulaminem uważa się także niedostosowanie Stron internetowych Wydawcy do wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w zakresie określonym w § 6 ust. 12 niniejszego Regulaminu.
  2. Wydawca akceptując niniejszy regulamin, zobowiązuje się, że wszystkie bazy e-mail są zbierane w pełni legalnie, zgodnie z przepisami prawa oraz że posiada niezbędne zgody od adresatów e-mail do przesyłania im materiałów reklamowych, stosownie do treści § 11 poniżej.
  3. Wydawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez NSM, Reklamodawców i osoby trzecie, wynikające ze stosowania zgodnie z niniejszym Regulaminem dostarczonych przez Wydawcę Kodów Wydawcy. Wydawca zobowiązuje się w szczególności zwolnić NSM lub Reklamodawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich w tym zakresie, a także będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec NSM lub Reklamodawcy za poniesione szkody z tego tytułu, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za szkody związane z roszczeniami o zapłatę kar umownych przez NSM lub Reklamodawcę, a także zobowiązuje się zrekompensować NSM i Reklamodawcy wszelkie poniesione przez te podmioty w związku z tym udokumentowane koszty oraz odszkodowania.
 10. §10 Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania
  1. NSM może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec tygodnia kalendarzowego.
  2. NSM zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. O wszystkich zmianach dokonanych w Regulaminie, NSM poinformuje Wydawcę i udostępni zmieniony Regulamin drogą email oraz na stronie Platformy. W przypadku braku rezygnacji Wydawcy w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu, Regulamin uznaję się za zaakceptowany. W przypadku gdy Wydawca nie zaakceptuje zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest to równoznaczne z rozwiązaniem przez niego Umowy, w tym także w części wynikającej z Programów Afiliacyjnych, w których uczestniczy, w trybie natychmiastowym. W takim wypadku, Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym lub Sieci Programów Afiliacyjnych, w tym do usunięcia wszystkich Linków Docelowych.
  3. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Sieci Programów Afiliacyjnych niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie Linki Docelowe i Kreacje Reklamowe ze Stron Wydawcy.
  4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, NSM ma prawo rozwiązać Umowę z Wydawcą w trybie natychmiastowym, w przypadku:
   1. naruszania przez Wydawcę postanowień Umowy, w tym Regulaminu lub Programu Afiliacyjnego lub przepisów prawa,
   2. prowadzenia przez Wydawcę działalności sprzecznej z prawem,
   3. stwierdzenia, że Strony Wydawcy zawierają: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie, zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, treści wprowadzające w błąd Użytkowników, w szczególności co do pochodzenia Strony Docelowej, prezentowanych na niej towarów lub usług lub w inny sposób,
   4. stwierdzenia, że Strony Wydawcy zawierają odnośniki do stron zawierających treści, o których mowa w lit. c) powyżej,
   5. gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować bądź generując Sztuczny Ruch do Stron Docelowych,
   6. uzasadnionych przypadkach niewskazanych w Regulaminie,
   7. Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu przez okres jednego roku.
  5. Rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy nie narusza praw Wydawcy do naliczonego Wynagrodzenia
  6. O rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy NSM poinformuje Wydawcę e-mailem na adres wskazany w Sieci Programów Afiliacyjnych.
 11. §11 Przetwarzanie danych osobowych
  1. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przez Użytkownika w Link Docelowy, spowoduje możliwość umieszczenia w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookie oraz pobrania z tego urządzenia innego rodzaju informacji w tym dotyczących ustawień tego urządzenia oraz numeru IP. Powyższe zostanie dokonane dla potrzeb pozyskiwania danych osobowych za pośrednictwem tych narzędzi oraz monitorowania zachowań Użytkowników w tym profilowania i targowania treści reklamowych.
  2. Strony ustalają, że administratorem wszelkich danych osobowych pozyskanych w sposób, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jest NSM.
  3. Dla potrzeb zapewnienia zgodności z prawem działania, o którym mowa w pkt 1 oraz pkt 2 powyżej, Wydawca zobowiązany będzie do:
   1. zebrania za pośrednictwem Strony Internetowej Wydawcy zgody Użytkownika na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu Użytkownika na rzecz NSM, tj. poprzez bezpośrednie wskazanie NSM bądź też poprzez odesłanie do kategorii „Zaufany Partner”;
   2. zebrania na rzecz NSM za pośrednictwem Strony Internetowej Wydawcy zgód użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgromadzonych za pomocą plików instalowanych w urządzeniach końcowych użytkowników w zakresie marketingu, w tym profilowania, jak też dla potrzeb udostępniania tych danym innym administratorom jako kategorii odbiorców, stosownie do wskazań polityki prywatności NSM;
   3. udostępnienie NSM treści utrwalonych zgód;
   4. wypełnienia obowiązku informacyjnego odnoszącego się do NSM wymaganego przez przepisy prawa telekomunikacyjnego oraz prawa ochrony danych osobowych, poprzez umieszczenie zdefiniowanego przez NSM hiperlinku do polityki prywatności przyjętej przez NSM.
  4. Zgody, o których mowa w pkt 4 lit. a) i b) Wydawca będzie zbierał zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, w tym przepisami prawa telekomunikacyjnego, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też stanowisk, wytycznych, opinii organów kompetentnych w sprawie przetwarzania danych osobowych (w tym Grupy Roboczej Art. 29 ds. ochrony danych).
  5. Zbierając zgody dla własnych celów oraz na rzecz NSM, Wydawca w treści zgody, poza wskazaniem siebie jako administratora danych osobowych, zamieści kategorię administratora w postaci „Zaufanego Partnera”. Odwołanie do kategorii „Zaufanego Partnera” nastąpi w formie hiperlinku do części polityki prywatności Wydawcy, w której zostanie wskazany NSM jako administrator danych osobowych, cel przetwarzania danych przez NSM (cel marketingowy, w tym profilowanie, oraz udostępnianie danych innym administratorom) z podaniem danych kontaktowych NSM (adresu siedziby, adres email, link do strony głównej) jak też link do polityki prywatności NSM.
  6. W celu realizacji obowiązków Wydawcy związanych z pozyskiwaniem zgód, o których mowa powyżej, NSM powierza Wydawcy przetwarzanie danych osobowych.
  7. Strony ustalają, iż o celu i sposobie wykorzystania danych osobowych, o których mowa powyżej, decyduje wyłącznie NSM.
  8. Wydawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć takie środki zabezpieczające dane jakie wymagają przepisy prawa.
  9. Bez zgody NSM Wydawca nie może zlecić podmiotom trzecim wykonywanie określonych działań z zakresu będącego przedmiotem Umowy, w tym w zakresie dalszego powierzenia do przetwarzania.
  10. W przypadku uzyskania przez Wydawcę zgody, o której mowa w pkt 8, tj. w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, Wydawca zobowiązany jest nałożyć umową te same obowiązki ochrony jakie ta Umowa nakłada na Wydawcę, w szczególności obowiązek zapewnienia gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom prawa.
  11. Powierzenie przetwarzania danych następuje na okres współpracy opartej na niniejszym Regulaminie.
  12. Wydawca w związku z powierzeniem przetwarzania danych Użytkowników zobowiązany będzie w szczególności do:
   1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji niniejszego Regulaminu oraz Umowy oraz na inne udokumentowane polecenie NSM jako administratora danych osobowych;
   2. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
   3. podejmowania wszelkich środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
   4. podpowierzania stosownie do ustaleń Regulaminu;
   5. do wspomagania NSM jako administratora w zakresie odpowiadania na żądania użytkowników dotyczące przetwarzania ich danych;
   6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać NSM jako administratorowi danych osobowych w realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszania do właściwych organów naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamiania użytkowników o naruszeniu tej ochrony, oraz w pozostałym zakresie wymaganym przez prawo;
   7. po zakończeniu świadczenia usług opartych na Regulaminie, zależnie od decyzji NSM - usunięcia lub zwrotu danych, do których ma dostęp oraz nakazania takiego działania podmiotowi, któremu Wydawca podpowierzył przetwarzanie;
   8. udostepnienia NSM wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa oraz umożliwienia NSM (lub audytorowi upoważnionemu przez NSM) przeprowadzenie audytu wykonania tych obowiązków;
   9. wykonywania innych obowiązków dotyczących przetwarzania danych, które są przewidziane przez prawo lub Regulamin.
  13. Wydawca niezwłocznie powiadomi NSM o wszelkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe.
  14. Administratorem danych osobowych Wydawcy (w przypadku, w którym Wydawca jest osobą fizyczną) jest Cube Group S.A.
  15. NSM przetwarza dane Wydawcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a także jej realizacji i rozliczenia z Wydawcą, tj.:
   1. nazwisko i imię Wydawcy,
   2. PESEL,
   3. adres zameldowania na pobyt stały,
   4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej,
   5. adres elektroniczny (e-mail),
   6. NIP,
   7. numer rachunku bankowego.
  16. NSM może przetwarzać dane eksploatacyjne Wydawcy, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Wydawcę z usług, świadczonych w ramach Programu Afiliacyjnego, takie jak:
   1. oznaczenia identyfikujące Wydawcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Wydawca,
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego,
   4. informacje o skorzystaniu przez Wydawcę z usług w ramach Programu Afiliacyjnego.
  17. Po zakończeniu korzystania z usług w ramach Sieci Programów Afiliacyjnych przez Wydawcę, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, NSM nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 2 powyżej, za wyjątkiem tych danych, które są:
   1. niezbędne do rozliczenia usług w ramach Programu Afiliacyjnego,
   2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego,
   3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw, w tym ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.
  18. Po zakończeniu korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego, NSM będzie przetwarzał adres elektroniczny Wydawcy bezterminowo.
 12. §12 Postanowienia końcowe
  1. W czasie trwania niniejszej Umowy i po jej zakończeniu przez okres 24 miesięcy Wydawca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji przekazywanych Wydawcy w związku z realizacją Umowy.
  2. Wydawca zobowiązuje się do naprawienia NSM jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem Umowy lub Regulaminu, a w szczególności w związku z wykorzystywaniem Programu Afiliacyjnego, także z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę.
  3. NSM jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem stworzonym przez NSM lub na zlecenie NSM niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania Kreacji Reklamowych i Linków Docelowych, zgodnie z warunkami Umowy.
  4. Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.
  5. Wszelkie zawiadomienia będą kierowane do Wydawcy na adres e-mail zgłoszony przez niego w Sieci Programów Afiliacyjnych.
  6. Wszelkie oświadczenia pochodzące od Wydawcy, dla swej skuteczności, wymagają wysłania z adresu e-mail zgłoszonego przez niego w Sieci Programów Afiliacyjnych.
  7. Jeżeli postanowienia Programu Afiliacyjnego będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia Programu Afiliacyjnego.
  8. Wydawca wyraża zgodę na wykorzystanie nazw firmowych oraz logo w wykazie klientów, referencjach i innych materiałach marketingowych, a później także w sprawozdaniach finansowych oraz na witrynie lub systemie reklamowym NSM.
  9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  10. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
  11. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny.